BACKGROUND

The Western way of life is accompanied by a massive number of objects; they are practically everywhere. In our everyday lives, we deal with an abundance of items, most of which are saturated with numerous social and cultural meanings. Some of the objects surrounding us are everyday necessities, practical items, or tools, but many are objects of consumption that serve the purpose of building status, strengthening  identity, and expressions of taste. All this evokes concerns about ethical and ecological issues, needs and waste. In addition, objects affect us in ways we are not always aware of. We do not necessarily notice them or think about them, unless they call for our attention. This happens, for example, when we move from one home to another.

In SENSOMEMO we analyse, what kinds of sensory and affective experiences are intertwined with personal memory and how objects become meaningful. 

 

 

The SENSOMEMO research project analyses objects in the context of voluntary and forced relocation. It explores and documents objects that people keep with them and questions why they keep them. We also ask what kinds of meanings, memories and sensory experiences are involved with objects of home? What kinds of objects are on display and at hand, creating the feeling, sense and atmosphere of home? SENSOMEMO is an ethnological and anthropological project. The theoretical background derives from studies of material culture studies, and the affective turn. This means the taking into account of the intertwining of senses, emotions and cultural perceptions as part of human-object relationships. Our starting point is that objects are ontologically intermingled with people, and tell us about the people who possess them. They also affect us as we experience them through our senses.


Elämäntapaamme liittyy esineiden paljous. Niitä on kaikkialla ja niihin kietoutuu lukuisia sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia. Ne voivat olla tarpeellisia käyttöesineitä tai työkaluja, mutta ne voivat myös olla esimerkiksi kuluttamisen, identiteetin rakentamisen ja maun ilmaisemisen välineitä. Niihin liittyy huolta epäekologisuudesta ja jätteistä. Lisäksi esineisin liittyy myös tiedostamattomia seikkoja. Ne voivat vaikuttaa meihin, mutta emme välttämättä juuri kiinnitä niihin huomiota. Kuitenkin esimerkiksi muutoissa esineet nousevat tietoisen valinnan ja toiminnan kohteiksi, kun vanhasta kodista luovutaan ja uutta ryhdytään luomaan.

SENSOMEMO on etnologinen ja antropologinen tutkimushanke, joka selvittää sekä vapaaehtoisia että pakon edessä tapahtuneita muuton tilanteita sekä niihin liittyviä esineitä.

Kysymme, millaisilla esineillä on ihmisiin voimakas vaikutus ja miksi. Millaisia merkitystenantoja, muistoja ja aistikokemuksia näihin liittyy? Millaiset esineet ovat esillä, käsillä, näkyvillä ja luomassa tunnelmaa?  

Projektin teoreettinen tausta kiinnittyy materiaalisen kulttuurin tutkimukseen sekä siihen viime aikoina vaikuttaneeseen affektiiviseen käänteeseen. Tämä tarkoittaa aistien ja kulttuuristen käsitysten yhteenkietoutumisen huomioimista osana esineisiin liittyviä toimintatapoja. Toisin kuin esinetutkimuksessa on usein aiemmin ajateltu, esineet eivät vain heijasta merkityksiä ja kerro jotakin niiden kanssa tekemisissä olevista ihmisistä. Ne myös vaikuttavat meihin, kun katsomme, kosketamme, kuuntelemme tai haistelemme niitä. Esineet ja ihmiset ovat eritavoin yhtä ja yhteydessä.